Shërbimet

  • Menaxhimin dhe mirëmbajtjen e deponisë në Gërmovë

  • Grumbullimin e mbeturinave dhe menaxhimin e tyre

  • Mirëmbajtja verore përfshirë fshirjen dhe larjen e rrugëve dhe trotuareve

  • Mirëmbajtja dimërore përfshirë pastrimin nga dëbora e rrugëve dhe trotuareve

  • Demolimin e objekteve