KRM “Uniteti” largon deponinë ilegale në lagjen e komunitetit rom, egjiptas dhe ashkali

KRM “Uniteti” edhe pse kryen shërbimin e rregullt në lagjen e këtij komuniteti në Mitrovicë, prapëseprapë po krijohen deponi ilegale nga qytetarët e kësaj zone, të cilët në mënyra të ndryshme vijnë dhe hudhin mbeturina në vend jo të caktuar. Kështu po krijohet një mjedis jo i shëndetshëm për banorët përreth.

Gjithashtu kërkojmë nga Inspektorati Komunal dhe Policia e Kosovës, ta ndihmojnë KRM “Unitetin” mos të përballet me këtë dukuri, që në këtë lagje është shumë e shpeshtë.

Të bashkangjitura i keni edhe disa pamje para dhe pas intervenimit.

Mitrovicë,
19.08.2020