Edhe sot vazhdoj shtrirja e shërbimit në Abri të Poshtme

𝐊𝐑𝐌 “𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢” – Njësia në Skenderaj, edhe sot si ditë më parë ka lidhur kontrata të reja për shërbimin dhe menaxhimin e mbeturinave me ekonomitë familjare në fshatin Abri e Poshtme të Skenderajt, të cilat nuk ishin të përfshira në shërbim deri më tani, ku në të njejtën kohë këto ekonomi familjare u pajisen me kontejner.Kontejnerët janë donacion nga Komuna e Skenderajt.

Gjithashtu sot filloj edhe kryerja e sherbimit në fshatin Murgë të Komunës se Skenderajt.

Të bashkangjitur keni edhe disa fotografi.

Gjithmonë në shërbimin tuaj.
29.04.2021